ExtraStiftelsen

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund. Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:<br />mennesker med funksjonsnedsettelse<br />mennesker med innvandrerbakgrunn<br />mennesker med lav betalingsevne<br />mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom
Publisert: mandag 22. januar 2018

Til alle klubber i NKBF,

Viser til informasjon angående midler som utlyses fra ExtraStiftelsen.

Til orientering så kommer NKBF også til å søke som særforbund spesielt ift mennesker med funksjonsnedsettelse. Husk å avklare med undertegnede om din klubb ønsker å søke.

Mvh

Espen Lund, NKBF

 

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018/2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund. 

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist: For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018.

For å bli opprettet som søker:
Idrettslag må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare:

  • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. 

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.  

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no