Lov for Norges Kickboxingforbund

Stiftet 14-16 januar 1984

Norges Kickboxing Forbund har som formål å fremme kickboxingidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Kickboxing Forbund (heretter kalt NKBF) er den sammenslutning av alle lag som organiserer og driver kickboxingidretten i Norge, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagene kan organiseres i særkretser. 
 
NKBF er medlem av NIF og World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), og er til enhver tid underlagt gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for forbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov.

Last ned hele loven her

 

Viktig angående organisasjonsform i NKBF

Det er viktig at klubber/idrettslag i NKBF setter seg inn i NIFs lov om Idrettslag (kapittel 10, side 20)

Se eller informasjon angående lovnormer for idrettslag her.

Intensjonen for idrettslagsmodellen og dertilhørende regleverk i grove trekk;

  • Et idrettslag skal være uavhengig både ift medlemslister og økonomi.
  • At man unngår inhabilitet og dobbeltroller ift ledelse og styre mellom idrettslag og kommersiell aktør.
  • At idrettslagets medlemmer bestemmer og at samarbeid forsvarer idrettslagets interesser og er regulert tydelig.
  • At man har tydelig kommunikasjon mellom idrettslag og kommersiell aktør ift leie, bruk av tjenester og ved investeringer.

PRESISERING FRA 2022

Følgende er vedtatt av NKBF Styret 8 juni 2022 som presisering ift drift av idrettslag og som definert i NIFs lov.

Innledning;

I prinsippet er det viktig at det er tydelig skille mellom et idrettslag/klubb og et kommersielt senter. All den tid flere klubber er fleridrettslag og/eller har flere kampidretter i klubben, øker det behovet for presisering.

Å være individuell medlem av et idrettslag har ingenting med også å være medlem av det treningssenteret som klubben trener i. Det er et viktig prinsipp at alle som ønsker å drive en idrett betaler rett til et NKBF idrettslag (for og med medlemmer) og ikke er forpliktet til å være medlem av et privat kommersielt senter. Å bryte dette prinsippet er å bryte NIFs lov og som vi alle er underlagt. Det at en klubb leier lokale/treningsfasiliteter i et kommersielt senter er naturlig, men det er et krav å skille mellom klubbens og senteres medlemskap, økonomi og styring.

Praksis Klubb vs Senter;

Klubb/idrettslag under NKBF (og derav gjennom NIF) skal organiseres som en egen juridisk enhet som fakturerer medlemskontingent og treningsavgift gjennom et NIF godkjent medlemssystem eller Klubbadmin til sine medlemmer. Dersom klubben/idrettslaget samarbeider med en kommersiell aktør, for eksempel ved bruk av treningsfasilitetene til en privat eiet treningssenter, skal det inngås skriftlig avtale for bruk av disse fasilitetene.

En kommersiell aktør/utleier kan ikke tilby kickboxing trening som idrett i sine lokaler om aktiviteten er sammenfallende med kickboxing aktivitet utført av en klubb/godkjent idrettslag i Norges Idrettsforbund og Norges Kickboxing Forbund.

Leiekostnaden skal være et fastsatt beløp, og kan ikke være basert på medlemsantall. Avtalen skal være tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og for øvrig henvises til NIFs regelverk Kapittel 13: Avtaler og samarbeide mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet. Slik avtale som nevnt skal forhåndgodkjennes av idrettslagets/klubbens årsmøte, og det må innhentes godkjenning fra NKBF før avtalen/samarbeidet etableres, jf NIFs lov § 13-4 (3). For avtaler inngått etter 1. 1. 2022 skal NKBF se gjennom og godkjenne disse. Avtaler som er inngått før 1.1.2022 og som bryter ovennevnte krav, skal fornyes og ny avtale godkjennes av NKBF.

For øvrig er det viktig å presisere at valgt styre og evt engasjert driftsleder i et idrettslag ikke samtidig kan være i styret/eier i det samme kommersielle senteret som klubben trener i/har samarbeid med. Det må være helt adskilt styre, drift og konto/pengestrøm.

For øvrig vises til følgende informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

NIFs lov:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf

Medlem av