Meny - Kickboxing.no

Lov for Norges Kickboxingforbund

Stiftet 14-16 januar 1984

Norges Kickboxing Forbund har som formål å fremme kickboxingidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Kickboxing Forbund (heretter kalt NKBF) er den sammenslutning av alle lag som organiserer og driver kickboxingidretten i Norge, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagene kan organiseres i særkretser. 
 
NKBF er medlem av NIF og World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), og er til enhver tid underlagt gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for forbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov.

Last ned hele loven her

Mandater

Her er oversikt over alle NKBFs mandater

 

Viktig angående organisasjonsform i NKBF

Det er viktig at klubber/idrettslag i NKBF setter seg inn i NIFs lov om Idrettslag (kapittel 10, side 20)

Se eller informasjon angående lovnormer for idrettslag her.

Samarbeid med kommersielle aktører

Klubber/idrettslag i NKBF skal organiseres som en egen enhet som fakturerer medlemskontingent og treningsavgift gjennom et definert fagsystem eller Klubbadmin til sine medlemmer. Derfor klubben/idrettslaget samarbeider med en kommersiell aktør, for eksempel ved bruk av treningsfasilitetene til et privat treningssenter, skal det inngås skriftlig avtale angående klubbens/idrettslagets bruk av treningsfasilitetene. Leiekostnaden skal være et fastsatt beløp og kan ikke være basert på medlemstall. Avtalen skal være tidsbegrense og med balanserte oppsigelsesvilkår. For øvrig henvises til NIFs lov kapittel 13; Avtale og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet.

Kommersielle leieavtaler skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte og idrettslaget må også innhente godkjenning fra særforbundet før avtalen/samarbeidet etableres, jf NIFs lov § 13-4 (3).

 

Intensjonen for idrettslagsmodellen og dertilhørende regleverk i grove trekk;

  • Et idrettslag skal være uavhengig både ift medlemslister og økonomi.
  • At man unngår inhabilitet og dobbeltroller ift ledelse og styre mellom idrettslag og kommersiell aktør.
  • At idrettslagets medlemmer bestemmer og at samarbeid forsvarer idrettslagets interesser og er regulert tydelig.
  • At man har tydelig kommunikasjon mellom idrettslag og kommersiell aktør ift leie, bruk av tjenester og ved investeringer.

 

For øvrig vises til følgende informasjon https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

 

NIFs lov https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf

Medlem av:


WAKO